Regulamin sprzedażowy We love Warsaw

DEFINICJE

1. Organizator– biuro turystyki miejskiej We love Warsaw, którego właścicielem jest JP Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3

2. Impreza – każde przedsięwzięcie organizowane przez lub za pośrednictwem We love Warsaw

3. Oferta -

4. Uczestnik – osoba biorąca udział w Imprezie

5. Klient – osoba lub podmiot dokonująca zakupu Imprezy

ZAPISY NA IMPREZY ORAZ PŁATNOŚCI

1. Za pośrednictwem strony internetowej www.welovewarsaw.pl można dokonad zgłoszenia na Imprezę.

2. Wszystkie podane na stronie ceny są cenami brutto.

3. Opłat za Imprezy można dokonad w następujący sposób: a. Wpłacając należnośd na konto bankowe właściciela We love Warsaw b. Gotówką w siedzibie Organizatora, bądź też na miejscu organizowanej Imprezy c. Przelewem za pośrednictwem systemu płatności DotPay. Zamawiający dokonuje przelewu on-line poprzez system transakcyjny pośrednika – firmę DotPay. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu wpłaty na konto We love Warsaw w systemie transakcyjnym DotPay. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. d. Więcej informacji na temat bezpieczeostwa transakcji za pomocą systemu DotPay można uzyskad na stronie www.dotpay.pl

ZWROTY

1. W przypadku odwołania zaplanowanej wycieczki z przyczyn leżących po stronie Organizatora, We love Warsaw zaproponuje inny termin Imprezy, bądź też inną Imprezę o takiej samej wartości.

2. W przypadku braku możliwości zaproponowania Imprezy zastępczej, bądź też rezygnacji Klienta z imprezy zastępczej w terminie wyznaczonym przez Organizatora, We love Warsaw zwróci wpłacone pieniądze w terminie 30 dni.

3. Zwroty nie przysługują w przypadku wystąpienia winy po stronie Uczestnika imprezy lub Klienta.

REKLAMACJE

1. We love Warsaw zastrzega sobie prawo do modyfikacji oferty Imprezy w przypadku niemożności jej zrealizowania w planowanym kształcie z przyczyn od siebie niezależnych.

2. Klient zostanie poinformowany o wprowadzonej modyfikacji oferty. Odszkodowanie z tytułu tych zmian nie przysługuje w wypadku, gdy Uczestnik lub Klient wyrazi na nie zgodę.

3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności programu Imprezy z zaakceptowaną ofertą, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.

4. Reklamację należy zgłosid w terminie 7 dni od daty zakooczenia Imprezy.

5. We love Warsaw ma 21 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sytuacje nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie będą każdorazowo rozpatrywane przez Organizatora zgodnie z przepisami prawa polskiego.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąd na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny właściwy według siedziby Organizatora

Newsletter

Dane kontaktowe

We love Warsaw
ul.Wspólna 56
00-696 Warszawa
tel. 22 621 07 07
e-mail: info@welovewarsaw.pl

Zaufali nam: