× Tours and events: Groups & Private tours Regular tours Transfers Places worth seeing in Warsaw Routes About us Contact

Regulation

Regulamin sprzeda?owy We love Warsaw: DEFINICJE 1. Organizator– biuro turystyki miejskiej We love Warsaw, którego w?a?cicielem jest JP Solutions Sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3 2. Impreza – ka?de przedsi?wzi?cie organizowane przez lub za po?rednictwem We love Warsaw 3. Oferta - 4. Uczestnik – osoba bior?ca udzia? w Imprezie 5. Klient – osoba lub podmiot dokonuj?ca zakupu Imprezy ZAPISY NA IMPREZY ORAZ P?ATNO?CI 1. Za po?rednictwem strony internetowej www.welovewarsaw.pl mo?na dokonad zg?oszenia na Imprez?. 2. Wszystkie podane na stronie ceny s? cenami brutto. 3. Op?at za Imprezy mo?na dokonad w nast?puj?cy sposób: a. Wp?acaj?c nale?no?d na konto bankowe w?a?ciciela We love Warsaw b. Gotówk? w siedzibie Organizatora, b?d? te? na miejscu organizowanej Imprezy c. Przelewem za po?rednictwem systemu p?atno?ci DotPay. Zamawiaj?cy dokonuje przelewu on-line poprzez system transakcyjny po?rednika – firm? DotPay. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu wp?aty na konto We love Warsaw w systemie transakcyjnym DotPay. Rozliczenia transakcji kart? kredytow? i e-przelewem przeprowadzane s? za po?rednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. d. Wi?cej informacji na temat bezpieczeostwa transakcji za pomoc? systemu DotPay mo?na uzyskad na stronie www.dotpay.pl ZWROTY 1. W przypadku odwo?ania zaplanowanej wycieczki z przyczyn le??cych po stronie Organizatora, We love Warsaw zaproponuje inny termin Imprezy, b?d? te? inn? Imprez? o takiej samej warto?ci. 2. W przypadku braku mo?liwo?ci zaproponowania Imprezy zast?pczej, b?d? te? rezygnacji Klienta z imprezy zast?pczej w terminie wyznaczonym przez Organizatora, We love Warsaw zwróci wp?acone pieni?dze w terminie 30 dni. 3. Zwroty nie przys?uguj? w przypadku wyst?pienia winy po stronie Uczestnika imprezy lub Klienta. REKLAMACJE 1. We love Warsaw zastrzega sobie prawo do modyfikacji oferty Imprezy w przypadku niemo?no?ci jej zrealizowania w planowanym kszta?cie z przyczyn od siebie niezale?nych. 2. Klient zostanie poinformowany o wprowadzonej modyfikacji oferty. Odszkodowanie z tytu?u tych zmian nie przys?uguje w wypadku, gdy Uczestnik lub Klient wyrazi na nie zgod?. 3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodno?ci programu Imprezy z zaakceptowan? ofert?, Klientowi przys?uguje prawo do reklamacji. 4. Reklamacj? nale?y zg?osid w terminie 7 dni od daty zakooczenia Imprezy. 5. We love Warsaw ma 21 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Wype?nienie formularza zg?oszeniowego jest to?same z wyra?eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw? z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). POSTANOWIENIA KOOCOWE 1. Sytuacje nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie b?d? ka?dorazowo rozpatrywane przez Organizatora zgodnie z przepisami prawa polskiego. 2. S?dem w?a?ciwym do rozstrzygania sporów mog?cych wynikn?d na tle stosowania niniejszego regulaminu jest S?d powszechny w?a?ciwy wed?ug siedziby Organizatora

We also recommend
They trusted us:
plansza
Subscribe to the Newsletter
Do you want to receive the latest information about events and news? Sign up for our newsletter.